عنوان
آسیب پذیری در Oracle VirtualBox
تاریخ
92/04/08
سطح خطر
 
شرح   
 
یک آسیب پذیری در Oracle VirtualBox گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و بعنوان یک ماشین مجازی مهمان باعث DoS شوند.

نسخه های آسیب‌پذیر‌:

Oracle VirtualBox 4.x