عنوان
یک مشکل امنیتی در Apache Qpid
تاریخ
92/04/09
سطح خطر
 
شرح    
 
یک مشکل امنیتی در Apache Qpid گزارش شده است که میتواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب انجام حملات کلاه برداری شود.
 
نسخه های آسیب‌پذیر‌:
Apache Qpid 0.x