عنوان
چندین آسیب پذیری در بخش های Cisco 
تاریخ
92/04/31
سطح خطر
 
شرح    
 
چندین آسیب پذیری در بخش های Cisco گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته وموجب حملات DoS، XSS، ارتقاء سطح دسترسی ها و افشای اطلاعات حساس گردد.

 نسخه های آسیب‌پذیر‌:
Cisco Identity Services Engine (ISE) 1.x
Cisco Intrusion Prevention System (IPS) 7.1
Cisco Catalyst 6500 Series Intrusion Detection System (IDSM-2) Module
Cisco Intrusion Prevention System (IPS) 7.0
Cisco ASA 5500-X Series Adaptive Security Appliances
Cisco Unified Communications Manager 7.x
Cisco Unified Communications Manager 8.x
Cisco Unified Communications Manager 9.x
Cisco ASA 5500-X Series Adaptive Security Appliances
Cisco IPS 4300 Series Sensor
Cisco IPS 4500 Series Sensor
Cisco Unified IP Phones 9900 Series

شماره CVE :
Secunia
http://secunia.com/advisories/54182
http://secunia.com/advisories/54242
http://secunia.com/advisories/54246
http://secunia.com/advisories/54243
http://secunia.com/advisories/54249
http://secunia.com/advisories/54247
http://secunia.com/advisories/54219

  Apache
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-3420
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130717-ips
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130717-ips
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130717-cucm
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-3426
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=30110