عنوان
آسیب پذیری در بخش مدیریت HP
تاریخ
92/04/31
سطح خطر
 
شرح    
 
چندین آسیب پذیری در HP System Management Homepage گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب DoS ، حملات XSS ، افشای اطلاعات حساس و دسترسی غیرمجاز به سیستم کاربران گردد.

 نسخه های آسیب‌پذیر‌:
HP System Management Homepage 7.x
 

شماره CVE :
Secunia
http://secunia.com/advisories/54245

  HP
  http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03839862-1