عنوان
کشف چند آسیب پذیری در Google Chrome
تاریخ
92/05/12
سطح خطر
 
شرح    
 
چند مورد آسیب پذیری در Google Chrome گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب عبور از محدودیت های امنیتی خاص و دسترسی غیرمجاز به سیستم های آسیب پذیر گردد.

 نسخه های آسیب‌پذیر‌:
Google Chrome 28.x

شماره CVE :
Secunia
http://secunia.com/advisories/54325
  Google
http://googlechromereleases.blogspot.dk/2013/07/stable-channel-update_30.html