عنوان
آسیب پذیری در Siemens COMOS
تاریخ
92/05/20
شناسه آپا
APAIUT-911379
سطح خطر
 
شرح    
 
آسیب پذیری در Siemens COMOS گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب ارتقاء سطح دسترسی ها گردد.

 نسخه های آسیب‌پذیر‌:
Siemens COMOS 10.x
Siemens COMOS 9.x


شماره CVE :
CVE-2013-4943


لینک تکمیلی :

Secunia

http://secunia.com/advisories/54390
Siemens
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-970879.pdf