عنوان
آسیب پذیری در دو بخش Cisco
تاریخ
92/06/23
سطح خطر
 

شرح    
 
آسیب پذیری در دو بخش Cisco گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب حملات کلاه برداری و افشای اطلاعات حساس گردد.

 نسخه های آسیب‌پذیر‌:
Cisco Digital Media Manager 5.x
Cisco SocialMiner 9.x


شماره CVE :
 لینک تکمیلی :


Secunia
http://secunia.com/advisories/54781
http://secunia.com/advisories/54761
Cisco
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCub23849
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-3446
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-5489
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=30734