عنوان
آسیب پذیری در سوئیچ Siemens
تاریخ
92/06/23
سطح خطر
 

شرح    
 
یک مورد آسیب پذیری در سوئیچ های زیمنس سری SCALANCE X-200 گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و منجر به ربودن نشست کاربر گردد.

 نسخه های آسیب‌پذیر‌:
Siemens Scalance X-200 Series Switchesشماره CVE :
 لینک تکمیلی :


Secunia
http://secunia.com/advisories/54784
Siemens
http://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-850708.pdf