عنوان
کشف دو آسیب پذیری در VMware ESX Server
تاریخ
92/09/20

سطح خطر
 

شرح     

یک آسیب پذیری در Siemens COMOS گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب ارتقاء حق دسترسی ها گردد.

 نسخه های آسیب‌پذیر‌:

Siemens COMOS 10.x
Siemens COMOS 9.x


شماره CVE :

لینک تکمیلی :

Secunia
http://secunia.com/advisories/56010
Siemens
https://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-568732.pdf